Dzienny opiekun – uzupełniające

Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych

Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

Moduł 1: udzielanie dziecku pierwszej pomocy

 • Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
  • Medycyna ratunkowa – istota, konteksty definicyjne
  • Łańcuch ratunkowy , czyli kolejność działań podejmowanych w razie wypadku
  • Wzywanie pomocy – przekazywanie istotnych informacji
  • Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (oparzenie, zadławienie, zakrztuszenie, urazy i zranienia)
  • Resuscytacja
  • Sztuczne oddychanie i masaż pośredni serca – technika łączenia
  • Przedmioty pomocnicze w udzielaniu pierwszej pomocy
  • Zapobieganie wypadkom – zasady bezpieczeństwa i wyposażenie apteczki w żłobku

Moduł 2: umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

 • Źródła i poziomy stresu – podstawowe informacje, konteksty definicyjne
  • Fizjologiczne i psychologiczne reakcje stresowe
  • Jak radzić sobie ze stresem – proces i konstruktywne strategie
  • Autodestruktywne strategie radzenia sobie ze stresem – uzależnienia
  • Rola wsparcia społeczne w kontrolowaniu, blokowaniu i pozbywaniu się stresu
  • Wpływ umiejętności radzenia sobie ze stresem na zdrowie człowieka
 • Sytuacje problemowe – podstawowe informacje, konteksty definicyjne
  • problemy socjalne
  • fazy rozwiązywania problemów
  • strategia rozwiązywania problemów
  • przeszkody w rozwiązywaniu problemów

Moduł 3: innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka

 • Zasady zbierania danych do diagnozy, analizy i prognozy rozwoju małego dziecka
 • Sposoby i rodzaje dokumentowania (wytwory, scenariusze, opisy zajęć, arkusze obserwacyjne)
 • Zasady opisu i interpretacji wyników badań małego dziecka
 • Dokumentacja jako materiał do refleksji i planowania pracy z dzieckiem – przykłady, ćwiczenia
 • Tworzenie planów i programów stymulacji rozwojowej dziecka w codziennych sytuacjach
 • Rola opiekuna w organizowaniu środowiska społecznego rozwoju dziecka
  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu adaptacji i uspołeczniania dziecka
  • współpraca z rodziną dziecka
  • wizerunek opiekuna-wychowawcy (wymagania psychofizyczne i postawy właściwe dla zawodu , etyka zawodowa)