Wolontariusz

Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych

Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

Moduł 1: udzielanie dziecku pierwszej pomocy

 • Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
  • Medycyna ratunkowa – istota, konteksty definicyjne
  • Łańcuch ratunkowy , czyli kolejność działań podejmowanych w razie wypadku
  • Wzywanie pomocy – przekazywanie istotnych informacji
  • Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (oparzenie, zadławienie, zakrztuszenie, urazy i zranienia)
  • Resuscytacja
  • Sztuczne oddychanie i masaż pośredni serca – technika łączenia
  • Przedmioty pomocnicze w udzielaniu pierwszej pomocy
  • Zapobieganie wypadkom – zasady bezpieczeństwa i wyposażenie apteczki w żłobku

Moduł 2: opieka pielęgnacyjna

 • Fachowa opieka nad dzieckiem – konteksty definicyjne, zadania i cele opiekuna.
 • Pielęgnacja i opieka jako formy stymulacji rozwojowej noworodków i małych dzieci
  • czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka:
  • tryb życia niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym (karmienie dziecka, zabawa, spacer, pielęgnacja, kąpiel)
  • sprzęty używane przy małym dziecku (odpoczynek, transport, karmienie, zabawa)
 • Opieka pielęgnacyjna nad dzieckiem prawidłowo rozwijającym się w poszczególnych fazach rozwojowych (okres noworodkowy, niemowlęcy i poniemowlęcy):
  • podstawy racjonalnego żywienia
  • edukacja prozdrowotna
 • Choroby infekcyjne, pasożytnicze i zakaźne wieku dziecięcego – rozpoznawanie, podstawowe zasady opieki nad dzieckiem chorym.
 • Najczęściej spotykane problemy rozwojowe dzieci w wieku od 0 do 3 lat – specjalne potrzeby rozwojowe.
 • Specyfika planowania, organizowania opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi :
  • postępowanie pielęgnacyjne i opiekuńcze.
  • pomoc rodzicom dziecka niepełnosprawnego

Moduł 3: stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw (eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych)

 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne , plastyczne i techniczne (wspomaganie rozwoju poszczególnych sfer dziecka poprzez ukierunkowaną zabawę, metodyka pracy z dziećmi w formie zindywidualizowanej oraz grupowej z wykorzystaniem proponowanych zabaw)
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka:
  • podstawowe informacje na temat poszczególnych etapów rozwoju dziecka i sfery najbliższego rozwoju wg L. Wygotskiego
  • zasady wczesnej stymulacji rozwoju małego dziecka -wpływy wychowawcze i opiekuńcze
  • metody stymulacji i korekcji rozwoju małego dziecka
  • pobudzanie twórczej aktywności dziecka- zabawa, wybrane zagadnienia, konteksty definicyjne
 • Metody i formy pracy z małym dzieckiem – rola zabawy w rozwoju dziecka, etapy zabawy, zasady organizowania i wprowadzania dziecka w świat rozmaitych zabaw, rodzaje zabaw.
 • Propozycje zabaw i gier dydaktycznych stosowanych do wielowymiarowej stymulacji rozwojowej: eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne , plastyczne i techniczne:
  • praktyczne zapoznanie się z wybranymi zabawami i grami edukacyjnymi
  • metody pracy z dziećmi w formie zindywidualizowanej oraz grupowej z wykorzystaniem proponowanych zabaw
  • prezentacja wybranych nowoczesnych zabawek i materiałów edukacyjnych i ich zastosowanie w proponowanych zabawach