Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym

Czas trwania: 280 godzin dydaktycznych

Minimalne wymagania: średnie wykształcenie

Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

Moduł 1: psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki – 20 godzin dydaktycznych

 1. Adaptacja jako rezultat rozwoju
  • Podstawowe informacje na temat adaptacji – pojęcie adaptacji, kontekst definicyjny.
  • Budowanie poczucia bezpieczeństwa u dziecka – psychologiczne teorie przywiązania:
   • badania Karola Lorenza i Harriego Harlowa
   • teoria więzi Johna Bowlby’ego
   • style przywiązania wg Mary Ainsworth
  • Wspomaganie adaptacji dziecka i rodzica do nowego środowiska:
   • czynniki wspomagające adaptację dziecka w żłobku
   • reakcje dziecka na pozostawienie w żłobku
   • potrzeby dziecka w pierwszym okresie przebywania w żłobku
   • tworzenie warunków do prawidłowej adaptacji dziecka w żłobku
 2. Przebieg rozwoju w cyklu życia jednostki
  • Podstawowe informacje na temat rozwoju człowieka – pojęcie rozwoju, konteksty definicyjne.
  • Rozwój tożsamości w koncepcji Erika Eriksona
   • bieguny pozytywne i negatywne
   • podstawowe cnoty w kolejnych fazach rozwojowych
   • szczegółowe omówienie kryzysów rozwojowych w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym
 3. Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
  • Czynniki osobniczego rozwoju człowieka – rola czynników genetycznych i wpływ środowiska na rozwój człowieka.
  • Rozwój człowieka w okresie prenatalnym – czynniki mające wpływ na rozwój w tym okresie.
  • Szanse i zagrożenia rozwojowe małego dziecka (studia przypadków)
 4. Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki
  • Umiejętności psychospołeczne oraz zdolności ruchowo-zmysłowe pojawiające się w poszczególnych etapach życia.
   • okres noworodkowy
   • okres niemowlęcy
   • okres wczesnego dzieciństwa
   • okres przedszkolny
   • okres szkolny
   • dorosłość

Moduł 2: rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa – 25 godzin dydaktycznych

 1. Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
  • Przypomnienie, rozszerzenie i utrwalenie wiadomości o zadaniach rozwojowych w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.
  • Wspomaganie prawidłowego rozwoju umiejętności psychospołecznych oraz zdolności ruchowo-zmysłowych dziecka przez rodziców i osoby w najbliższym otoczeniu dziecka.
 2. Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
  • Stadia rozwoju sensomotorycznego Piageta – porównanie w zakresie zmian w poszczególnych sferach rozwoju na określonych etapach życia dziecka.
 3. Źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3
  • Szanse i zagrożenia – podstawowe informacje – kontekst definicyjny
  • Rozwój dziecka w wieku do lat 3 – źródła szans i zagrożeń
   • czynnik środowiskowy – społeczny
   • czynnik środowiskowy – rzeczowy
 4. Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
  • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku do lat 3.
  • Objawy dyspraksyjne u niemowląt i małych dzieci.
  • Standardy w rozwoju psychoruchowym dziecka do lat 3.
  • Sygnały ostrzegawcze dotyczące nieprawidłowości w rozwoju dziecka w sferze umysłowej, w sferze emocjonalno-społecznej, w sferze ruchowej.
 5. Mechanizmy rozwoju dziecka
  • Tworzenie warunków wspierania rozwoju dziecka do lat 3 zgodnie ze standardami neuropedagogiki

Moduł 3: stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – 120 godzin dydaktycznych

 1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
  • Potrzeby – konteksty definicyjne.
  • Potrzeby rozwojowe a potrzeby opiekuńcze – klasyfikacja wg:
   • głównych sfer rozwoju i kształtowania się osobowości dziecka
   • głównych środowisk opieki i wychowania
   • właściwości organizmu dziecka
  • Podstawowe informacje na temat rozpoznawania potrzeb małego dziecka – pojęcie diagnozy , specyfika, cele i oczekiwania w diagnostyce małego dziecka.
  • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka (istota, cele, przedmiot i zasady):
   • warunki badania małego dziecka.
   • metody stosowane w rozpoznawaniu potrzeb małego dziecka
  • Ocenianie możliwości i potrzeb małego dziecka poprzez obserwowanie:
   • kompetencji funkcjonalnych (np. jedzenie)
   • rozwoju spontanicznej aktywności
   • strategii zachowania
   • możliwości autoadaptacji do warunków, w których dziecko przebywa
   • rozpoznawanie sygnałów wysyłanych przez dziecko.
  • Ćwiczenia w ocenianiu rozwoju dziecka w wieku od 0-3 roku życia (stadia rozwojowe, prawidłowości rozwojowe, zaburzenia oraz wczesne sygnały zaburzeń).
  • Diagnozowanie różnic indywidualnych – ich wpływ na kierunkowe rozwijanie uzdolnień małego dziecka
 2. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
  • Zasady zbierania danych do diagnozy, analizy i prognozy rozwoju małego dziecka.
  • Sposoby i rodzaje dokumentowania (wytwory, scenariusze, opisy zajęć, arkusze obserwacyjne).
  • Zasady opisu i interpretacji wyników badań małego dziecka
  • Dokumentacja jako materiał do refleksji i planowania pracy z dzieckiem – przykłady, ćwiczenia.
  • Tworzenie planów i programów stymulacji rozwojowej dziecka w codziennych sytuacjach.
 3. Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka (czas, przestrzeń, pomoce do wspierania dziecięcego rozwoju)
  • Organizowanie otoczenia i urządzanie przestrzeni dla małych dzieci – pomieszczenia żłobka, klubu dziecięcego, lokalu opiekuna dziennego.
  • Znaczenie otoczenia w wychowaniu i edukacji małego dziecka:
   • wyposażenie wnętrza, wystrój, kolorystyka pomieszczeń i sposób adaptacji
   • zagospodarowanie ogrodu, podwórka, placu zabaw
   • sprzęty, kąciki zabaw, zabawki, przedmioty i pomoce pobudzające ożywcze działanie wyobraźni dziecka
  • Rola opiekuna w organizowaniu środowiska społecznego rozwoju dziecka:
   • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu adaptacji i uspołeczniania dziecka
   • współpraca z rodziną dziecka
   • wizerunek opiekuna-wychowawcy (wymagania psychofizyczne i postawy właściwe dla zawodu , etyka zawodowa)
  • Zapoznanie z rytmiczną organizacją czasu w żłobku/ klubie dziecięcym – ćwiczenia w opracowywaniu ramowego rozkładu dnia.
 4. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
  • Fachowa opieka nad dzieckiem – konteksty definicyjne, zadania i cele opiekuna.
  • Pielęgnacja i opieka jako formy stymulacji rozwojowej noworodków i małych dzieci
   • czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka:
   • tryb życia niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym (karmienie dziecka, zabawa, spacer, pielęgnacja, kąpiel)
   • sprzęty używane przy małym dziecku (odpoczynek, transport, karmienie, zabawa)
  • Opieka pielęgnacyjna nad dzieckiem prawidłowo rozwijającym się w poszczególnych fazach rozwojowych (okres noworodkowy, niemowlęcy i poniemowlęcy):
   • podstawy racjonalnego żywienia
   • edukacja prozdrowotna
  • Choroby infekcyjne, pasożytnicze i zakaźne wieku dziecięcego – rozpoznawanie, podstawowe zasady opieki nad dzieckiem chorym.
  • Najczęściej spotykane problemy rozwojowe dzieci w wieku od 0 do 3 lat – specjalne potrzeby rozwojowe.
  • Specyfika planowania, organizowania opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi :
   • postępowanie pielęgnacyjne i opiekuńcze.
   • pomoc rodzicom dziecka niepełnosprawnego
 5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne , plastyczne i techniczne (wspomaganie rozwoju poszczególnych sfer dziecka poprzez ukierunkowaną zabawę, metodyka pracy z dziećmi w formie zindywidualizowanej oraz grupowej z wykorzystaniem proponowanych zabaw)
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka:
   •  podstawowe informacje na temat poszczególnych etapów rozwoju dziecka i sfery najbliższego rozwoju wg L. Wygotskiego
   • zasady wczesnej stymulacji rozwoju małego dziecka -wpływy wychowawcze i opiekuńcze
   • metody stymulacji i korekcji rozwoju małego dziecka
   • pobudzanie twórczej aktywności dziecka- zabawa, wybrane zagadnienia, konteksty definicyjne
  • Metody i formy pracy z małym dzieckiem – rola zabawy w rozwoju dziecka, etapy zabawy, zasady organizowania i wprowadzania dziecka w świat rozmaitych zabaw, rodzaje zabaw.
  • Propozycje zabaw i gier dydaktycznych stosowanych do wielowymiarowej stymulacji rozwojowej: eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne , plastyczne i techniczne:
   • praktyczne zapoznanie się z wybranymi zabawami i grami edukacyjnymi
   • metody pracy z dziećmi w formie zindywidualizowanej oraz grupowej z wykorzystaniem proponowanych zabaw
   • prezentacja wybranych nowoczesnych zabawek i materiałów edukacyjnych i ich zastosowanie w proponowanych zabawach
 6. Wprowadzenie dziecka w kulturę (przegląd literatury dziecięcej, rozwój dziecięcy wg Lwa Wygotskiego)
  • Zapoznanie z teorią L.Wygotskiego – współpraca z innymi ludźmi źródłem rozwoju osobowości dziecka, omówienie zagadnień:
   • aktywność dziecka wobec przedmiotów
   • przyswajanie języka,
   • poznawanie świata i narzędzi kulturowych
   • wprowadzenie tzw. mediatorów w pracy z małymi dziećmi.
  • Wprowadzanie dziecka w świat kultury:
   • poszanowanie praw i indywidualności dziecka
   • funkcje literatury dziecięcej, obrazu, teatru, muzyki i in. w rozwoju społeczno-moralnym, emocjonalnym, estetycznym
   • terapeutyczne wartości literatury dziecięcej (biblioterapia)
   • stymulacja umiejętności językowych dziecka
  • Przegląd literatury dziecięcej – wybrane zagadnienia:
   • omówienie pozycji z literatury w kontekście potrzeb i możliwości percepcyjnych małego dziecka
   • metodyka zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem opowiadań, baśni, bajek i wierszy
   • rola ilustracji w przekazywaniu treści utworów literackich
 7. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka (zapoznanie się z rolą i zadaniami poszczególnych instytucji wspierających dziecko i rodzinę, zakres działania instytucji i organizacji pomocy społecznej)
  • Dziecko w relacjach społecznych – budowanie więzi (dziecko – opiekun, dziecko – rówieśnicy)
  • Rodzina jako grupa wsparcia społecznego – funkcje, style wychowania, struktura, typy, model i ich wpływ na funkcjonowanie społeczne dziecka.
  • Instytucje wspierające dziecko i rodzinę – ich rola, zadania, cele i zakres działania:
   • Ośrodek Pomocy Społecznej
   • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
   • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (państwowe i prywatne)
   • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, organizacje kościelne)
   • Kurator sądowy
   • Dom Samotnej Matki
   • Ośrodki Wsparcia, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy

Moduł 4: kompetencje opiekuna dziecka – 35 godzin dydaktycznych

 1. Odpowiedzialność prawna opiekuna (zapoznanie się z przepisami prawa)
  • Prawo i jego źródła – podstawowe zagadnienia, konteksty definicyjne:
   • funkcje prawa
   • hierarchia aktów prawnych (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa lokalnego)
   • publikacja aktów prawnych
   • zakres obowiązywania prawa
   • gałęzie prawa
  • Prawa człowieka, obywateli Unii Europejskiej, prawa dziecka i rodziny.
  • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce
  • Ubezpieczenia zdrowotne:
   • Podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
   • Rodzaje usług medycznych finansowanych ze środków publicznych
   • Rodzaje usług medycznych, które nie są opłacane ze środków publicznych
  • Narodowy Fundusz Zdrowia – organizacja, zakres działania, zadania dyrektora oddziału wojewódzkiego, zawieranie umów ze świadczeniodawcami, usługi świadczone za częściową lub całkowitą odpłatnością, prawa pacjenta
  • Ubezpieczenia społeczne – fundusze emerytalne.
  • Przepisy prawne dotyczące działalności zawodowej – spółka, założenie firmy prywatnej przez osobę fizyczną
 2. Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
  • Medycyna ratunkowa – istota, konteksty definicyjne.
  • Łańcuch ratunkowy , czyli kolejność działań podejmowanych w razie wypadku.
  • Wzywanie pomocy – przekazywanie istotnych informacji.
  • Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (oparzenie, zadławienie, zakrztuszenie, urazy i zranienia).
  • Resuscytacja.
  • Sztuczne oddychanie i masaż pośredni serca – technika łączenia.
  • Przedmioty pomocnicze w udzielaniu pierwszej pomocy.
  • Zapobieganie wypadkom – zasady bezpieczeństwa i wyposażenie apteczki w żłobku
 3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Ochrona pracy – zapoznanie się z przepisami
   • Bezpieczeństwo i higieny pracy
   • Uregulowania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
   • Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziadzinie bhp
   • Podstawowe prawa i obowiązki pracownika
   • Zagrożenia występujące na stanowisku pracy i środki ochrony przed zagrożeniami
   • Organy nadzoru nad warunkami pracy
   • Ochrona przeciwpożarowa
  • Ergonomiczna organizacja miejsca pracy.
 4. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów (w tym trening interpersonalny i warsztaty komunikacyjne)
  • Źródła i poziomy stresu – podstawowe informacje, konteksty definicyjne:
   • Fizjologiczne i psychologiczne reakcje stresowe.
   • Jak radzić sobie ze stresem – proces i konstruktywne strategie.
   • Autodestruktywne strategie radzenia sobie ze stresem – uzależnienia.
   • Rola wsparcia społeczne w kontrolowaniu, blokowaniu i pozbywaniu się stresu
   • Wpływ umiejętności radzenia sobie ze stresem na zdrowie człowieka.
  • Sytuacje problemowe – podstawowe informacje, konteksty definicyjne:
   • problemy socjalne
   • fazy rozwiązywania problemów
   • strategia rozwiązywania problemów
   • przeszkody w rozwiązywaniu problemów
 5. Emisja głosu. (świadome operowanie głosem, poznanie technik relaksacyjno-oddechowej)
  • Wprowadzenie:
   • obszary przydatności (konieczności) prawidłowej emisji głosu
   • komunikacja werbalna
   • elementy autoprezentacji (z wyszczególnieniem prawidłowej wymowy)
  • Zagadnienia teoretyczne z zakresu budowy i zasad funkcjonowania aparatu mowy.
  • Zasady działania mechanizmu oddechowego w mowie oraz jego najpopularniejsze dysfunkcje.
  • Praktyczne ćwiczenia :
   • oddechowe
   • fonacyjne
   • artykulacyjne, dotyczące usprawnienia działania i poprawienia świadomości operowania aparatem artykulacyjnym (język, wargi, żuchwa)
   • relaksacyjne
   • podsumowujące (gry integracyjne, prezentacje poszczególnych uczestników itp.)
  • Najczęstsze problemy i pułapki fonetyczne języka polskiego.
  • Ogólne zagadnienia dotyczące tzw. higieny głosu
  • Sztuka wystąpień publicznych (opanowanie tremy, mowa ciała – postawa i gesty, elementy perswazji oraz zasady dobrego wizerunku)

PRAKTYKI ZAWODOWE – 80 godzin

 • Warunki przystąpienia do praktyk:
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Każdy uczestnik przed podjęciem praktyki przejdzie badania sanitarno-epidemiologiczne na obecność pałeczek Salmonella i Shigella przeprowadzone przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
 • Warunki realizacji praktyk:
  • Praktyka zawodowa będzie realizowana na podstawie opracowanego przez organizatora regulaminu praktyki zawodowej. W trakcie praktyk będzie prowadzony dziennik praktyk, który po ich zakończeniu zostanie zaopiniowany przez opiekuna praktyk.
 • Wymiar godzinowy praktyk:
  • 80 godzin (10 dni roboczych po 8 godzin dziennie)
 • Miejsce odbywania praktyk:
  • Żłobek Montessori, 90-251 Łódź, ul. Jaracza 68
 • Program praktyk :
  • Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją – 8 godzin
  • Poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku – 8 godzin
  • Obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych – 40 godzin
  • Obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów – 24 godziny