Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym – uzupełniające

Czas trwania: 80 godzin dydaktycznych

Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

Moduł 1: stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – 60 godzin dydaktycznych

 1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
  • Potrzeby – konteksty definicyjne
  • Potrzeby rozwojowe a potrzeby opiekuńcze – klasyfikacja wg
   • głównych sfer rozwoju i kształtowania się osobowości dziecka
   • głównych środowisk opieki i wychowania
   • właściwości organizmu dziecka
  • Podstawowe informacje na temat rozpoznawania potrzeb małego dziecka – pojęcie diagnozy , specyfika, cele i oczekiwania w diagnostyce małego dziecka
  • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka (istota, cele, przedmiot i zasady)
   • warunki badania małego dziecka
   • metody stosowane w rozpoznawaniu potrzeb małego dziecka
  • Ocenianie możliwości i potrzeb małego dziecka poprzez obserwowanie
   • kompetencji funkcjonalnych (np. jedzenie)
   • rozwoju spontanicznej aktywności
   • strategii zachowania
   • możliwości autoadaptacji do warunków, w których dziecko przebywa
   • rozpoznawane sygnałów wysyłanych przez dziecko
  • Ćwiczenia w ocenianiu rozwoju dziecka w wieku od 0-3 roku życia (stadia rozwojowe, prawidłowości rozwojowe, zaburzenia oraz wczesne sygnały zaburzeń)
  • Diagnozowanie różnic indywidualnych – ich wpływ na kierunkowe rozwijanie uzdolnień małego dziecka
 2. Źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3
  • Szanse i zagrożenia – podstawowe informacje – kontekst definicyjny
  • Rozwój dziecka w wieku do lat 3 – źródła szans i zagrożeń
   • czynnik środowiskowy – społeczny
   • czynnik środowiskowy – rzeczowy
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Pielęgnacja i opieka jako formy stymulacji rozwojowej noworodków i małych dzieci
   • czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka:
   • tryb życia niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym (karmienie dziecka, zabawa, spacer, pielęgnacja, kąpiel)
   • sprzęty używane przy małym dziecku (odpoczynek, transport, karmienie, zabawa)
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka:
   • podstawowe informacje na temat poszczególnych etapów rozwoju dziecka i sfery najbliższego rozwoju wg L. Wygotskiego
   • zasady wczesnej stymulacji rozwoju małego dziecka -wpływy wychowawcze i opiekuńcze
   • metody stymulacji i korekcji rozwoju małego dziecka
   • pobudzanie twórczej aktywności dziecka- zabawa, wybrane zagadnienia, konteksty definicyjne
  • Metody i formy pracy z małym dzieckiem – rola zabawy w rozwoju dziecka, etapy zabawy, zasady organizowania i wprowadzania dziecka w świat rozmaitych zabaw, rodzaje zabaw.
  • Propozycje zabaw i gier dydaktycznych stosowanych do wielowymiarowej stymulacji rozwojowej: eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne , plastyczne i techniczne:
   • praktyczne zapoznanie się z wybranymi zabawami i grami edukacyjnymi
   • metody pracy z dziećmi w formie zindywidualizowanej oraz grupowej z wykorzystaniem proponowanych zabaw
   • prezentacja wybranych nowoczesnych zabawek i materiałów edukacyjnych i ich zastosowanie w proponowanych zabawach
 4. Innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka
  • Zasady zbierania danych do diagnozy, analizy i prognozy rozwoju małego dziecka.
  • Sposoby i rodzaje dokumentowania (wytwory, scenariusze, opisy zajęć, arkusze obserwacyjne).
  • Zasady opisu i interpretacji wyników badań małego dziecka
  • Dokumentacja jako materiał do refleksji i planowania pracy z dzieckiem – przykłady, ćwiczenia.
  • Tworzenie planów i programów stymulacji rozwojowej dziecka w codziennych sytuacjach.
  • Rola opiekuna w organizowaniu środowiska społecznego rozwoju dziecka:
   • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu adaptacji i uspołeczniania dziecka
   • współpraca z rodziną dziecka
   • wizerunek opiekuna-wychowawcy (wymagania psychofizyczne i postawy właściwe dla zawodu , etyka zawodowa)
 5. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka (zapoznanie się z rolą i zadaniami poszczególnych instytucji wspierających dziecko i rodzinę, zakres działania instytucji i organizacji pomocy społecznej)
  • Dziecko w relacjach społecznych – budowanie więzi (dziecko – opiekun, dziecko – rówieśnicy)
  • Rodzina jako grupa wsparcia społecznego – funkcje, style wychowania, struktura, typy, model i ich wpływ na funkcjonowanie społeczne dziecka.
  • Instytucje wspierające dziecko i rodzinę – ich rola, zadania, cele i zakres działania:
   • Ośrodek Pomocy Społecznej
   • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
   • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (państwowe i prywatne)
   • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, organizacje kościelne)
   • Kurator sądowy
   • Dom Samotnej Matki
   • Ośrodki Wsparcia, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy

Moduł 2: kompetencje opiekuna dziecka – 20 godzin dydaktycznych

 1. Odpowiedzialność prawna opiekuna (zapoznanie się z przepisami prawa)
  • Prawo i jego źródła – podstawowe zagadnienia, konteksty definicyjne:
   • funkcje prawa
   • hierarchia aktów prawnych (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa lokalnego)
   • publikacja aktów prawnych
   • zakres obowiązywania prawa
   • gałęzie prawa
  • Prawa człowieka, obywateli Unii Europejskiej, prawa dziecka i rodziny.
  • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce
  • Ubezpieczenia zdrowotne:
   • Podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
   • Rodzaje usług medycznych finansowanych ze środków publicznych
   • Rodzaje usług medycznych, które nie są opłacane ze środków publicznych
  • Narodowy Fundusz Zdrowia – organizacja, zakres działania, zadania dyrektora oddziału wojewódzkiego, zawieranie umów ze świadczeniodawcami, usługi świadczone za częściową lub całkowitą odpłatnością, prawa pacjenta
  • Ubezpieczenia społeczne – fundusze emerytalne.
  • Przepisy prawne dotyczące działalności zawodowej – spółka, założenie firmy prywatnej przez osobę fizyczną
 2. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów (w tym trening interpersonalny i warsztaty komunikacyjne)
  • Źródła i poziomy stresu – podstawowe informacje, konteksty definicyjne:
   • Fizjologiczne i psychologiczne reakcje stresowe.
   • Jak radzić sobie ze stresem – proces i konstruktywne strategie.
   • Autodestruktywne strategie radzenia sobie ze stresem – uzależnienia.
   • Rola wsparcia społeczne w kontrolowaniu, blokowaniu i pozbywaniu się stresu
   • Wpływ umiejętności radzenia sobie ze stresem na zdrowie człowieka.
  • Sytuacje problemowe – podstawowe informacje, konteksty definicyjne:
   • problemy socjalne
   • fazy rozwiązywania problemów
   • strategia rozwiązywania problemów
   • przeszkody w rozwiązywaniu problemów