Dzienny opiekun

Czas trwania: 160 godzin dydaktycznych

Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

Moduł 1: rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa – 20 godzin dydaktycznych

 1. Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
  • Rozwój poznawczy w koncepcji L. Wygotskiego – etapy rozwoju poznawczego dziecka, pojęcie sfery najbliższego rozwoju
  • Umiejętności psychospołeczne oraz zdolności ruchowo-zmysłowe pojawiające się w poszczególnych etapach życia.
   • okres noworodkowy
   • okres niemowlęcy
   • okres wczesnego dzieciństwa
   • okres przedszkolny
   • okres szkolny
   • dorosłość
  • Stadia rozwoju sensomotorycznego wg Piageta – porównanie w zakresie zmian w poszczególnych sferach rozwoju na określonych etapach życia dziecka
 2. Źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3
  • Szanse i zagrożenia – podstawowe informacje – kontekst definicyjny
  • Rozwój człowieka w okresie prenatalnym – czynniki mające wpływ na rozwój w tym okresie.
  • Rozwój dziecka w wieku do lat 3 – źródła szans i zagrożeń
   • czynnik środowiskowy – społeczny
   • czynnik środowiskowy – rzeczowy
  • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku do lat 3
  • Sygnały ostrzegawcze dotyczące nieprawidłowości w rozwoju dziecka w sferze umysłowej, w sferze emocjonalno-społecznej, w sferze ruchowej
  • Szanse i zagrożenia rozwojowe małego dziecka (studia przypadków)
 3. Mechanizmy rozwoju dziecka
  • Przypomnienie, rozszerzenie i utrwalenie wiadomości o zadaniach rozwojowych w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.
  • Wspomaganie prawidłowego rozwoju umiejętności psychospołecznych oraz zdolności ruchowo-zmysłowych dziecka przez rodziców i osoby w najbliższym otoczeniu dziecka

Moduł 2: stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – 90 godzin dydaktycznych

 1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
  • Potrzeby – konteksty definicyjne
  • Potrzeby rozwojowe a potrzeby opiekuńcze – klasyfikacja wg
   • głównych sfer rozwoju i kształtowania się osobowości dziecka
   • głównych środowisk opieki i wychowania
   • właściwości organizmu dziecka
  • Podstawowe informacje na temat rozpoznawania potrzeb małego dziecka – pojęcie diagnozy , specyfika, cele i oczekiwania w diagnostyce małego dziecka
  • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka (istota, cele, przedmiot i zasady)
   • warunki badania małego dziecka
   • metody stosowane w rozpoznawaniu potrzeb małego dziecka
  • Ocenianie możliwości i potrzeb małego dziecka poprzez obserwowanie
   • kompetencji funkcjonalnych (np. jedzenie)
   • rozwoju spontanicznej aktywności
   • strategii zachowania
   • możliwości autoadaptacji do warunków, w których dziecko przebywa
   • rozpoznawane sygnałów wysyłanych przez dziecko
  • Ćwiczenia w ocenianiu rozwoju dziecka w wieku od 0-3 roku życia (stadia rozwojowe, prawidłowości rozwojowe, zaburzenia oraz wczesne sygnały zaburzeń)
  • Diagnozowanie różnic indywidualnych – ich wpływ na kierunkowe rozwijanie uzdolnień małego dziecka
 2. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
  • Zasady zbierania danych do diagnozy, analizy i prognozy rozwoju małego dziecka.
  • Sposoby i rodzaje dokumentowania (wytwory, scenariusze, opisy zajęć, arkusze obserwacyjne)
  • Zasady opisu i interpretacji wyników badań małego dziecka
  • Dokumentacja jako materiał do refleksji i planowania pracy z dzieckiem – przykłady, ćwiczenia
  • Tworzenie planów i programów stymulacji rozwojowej dziecka w codziennych sytuacjach
 3. Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka (czas, przestrzeń, pomoce do wspierania dziecięcego rozwoju)
  • Organizowanie otoczenia i urządzanie przestrzeni dla małych dzieci – pomieszczenia żłobka, klubu dziecięcego, lokalu opiekuna dziennego
  • Znaczenie otoczenia w wychowaniu i edukacji małego dziecka
   • wyposażenie wnętrza, wystrój, kolorystyka pomieszczeń i sposób adaptacji
   • zagospodarowanie ogrodu, podwórka, placu zabaw
   • sprzęty, kąciki zabaw, zabawki, przedmioty i pomoce pobudzające ożywcze działanie wyobraźni dziecka
  • Rola opiekuna w organizowaniu środowiska społecznego rozwoju dziecka
   • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu adaptacji i uspołeczniania dziecka
   • współpraca z rodziną dziecka
   • wizerunek opiekuna-wychowawcy (wymagania psychofizyczne i postawy właściwe dla zawodu , etyka zawodowa)
  • Zapoznanie z rytmiczną organizacją czasu w żłobku/ klubie dziecięcym – ćwiczenia w opracowywaniu ramowego rozkładu dnia
 4. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się
  • Fachowa opieka nad dzieckiem – konteksty definicyjne, zadania i cele opiekuna
  • Pielęgnacja i opieka jako formy stymulacji rozwojowej noworodków i małych dzieci
   • czynniki warunkujące harmonijny rozwój dziecka
   • tryb życia niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym (karmienie dziecka, zabawa, spacer, pielęgnacja, kąpiel)
   • sprzęty używane przy małym dziecku (odpoczynek, transport, karmienie, zabawa)
  • Opieka pielęgnacyjna nad dzieckiem harmonijnie rozwijającym się w poszczególnych fazach rozwojowych (okres noworodkowy, niemowlęcy i poniemowlęcy)
   • podstawy racjonalnego żywienia
   • edukacja prozdrowotna
  • Choroby infekcyjne, pasożytnicze i zakaźne wieku dziecięcego – rozpoznawanie, podstawowe zasady opieki nad dzieckiem chorym
  • Najczęściej spotykane problemy rozwojowe dzieci w wieku od 0 do 3 lat – specjalne potrzeby rozwojowe, nieharmonijny rozwój
  • Specyfika planowania, organizowania opieki nad dzieckiem nieharmonijnie rozwijającym się oraz dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
   • postępowanie pielęgnacyjne i opiekuńcze
   • pomoc rodzicom dziecka niepełnosprawnego
 5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne , plastyczne i techniczne (wspomaganie rozwoju poszczególnych sfer dziecka poprzez ukierunkowaną zabawę, metodyka pracy z dziećmi w formie zindywidualizowanej oraz grupowej z wykorzystaniem proponowanych zabaw)
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
   • podstawowe informacje na temat poszczególnych etapów rozwoju dziecka i sfery najbliższego rozwoju wg L. Wygotskiego
   • zasady wczesnej stymulacji rozwoju małego dziecka -wpływy wychowawcze i opiekuńcze
   • metody stymulacji i korekcji rozwoju małego dziecka
   • pobudzanie twórczej aktywności dziecka- zabawa, wybrane zagadnienia, konteksty definicyjne
  • Metody i formy pracy z małym dzieckiem – rola zabawy w rozwoju dziecka, etapy zabawy, zasady organizowania i wprowadzania dziecka w świat rozmaitych zabaw, rodzaje zabaw
  • Propozycje zabaw i gier dydaktycznych stosowanych do wielowymiarowej stymulacji rozwojowej: eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne , plastyczne i techniczne
   • praktyczne zapoznanie się z wybranymi zabawami i grami edukacyjnymi
   • metody pracy z dziećmi w formie zindywidualizowanej oraz grupowej z wykorzystaniem proponowanych zabaw
   • prezentacja wybranych nowoczesnych zabawek i materiałów edukacyjnych i ich zastosowanie w proponowanych zabawach
 6. Wprowadzenie dziecka w kulturę (przegląd literatury dziecięcej, rozwój dziecięcy wg Lwa Wygotskiego)
  • Zapoznanie z teorią L.Wygotskiego – współpraca z innymi ludźmi źródłem rozwoju osobowości dziecka, omówienie zagadnień
   • aktywność dziecka wobec przedmiotów
   • przyswajanie języka
   • poznawanie świata i narzędzi kulturowych
   • wprowadzenie tzw. mediatorów w pracy z małymi dziećmi
  • Wprowadzanie dziecka w świat kultury
   • poszanowanie praw i indywidualności dziecka
   • funkcje literatury dziecięcej, obrazu, teatru, muzyki i in. w rozwoju społeczno-moralnym, emocjonalnym, estetycznym
   • terapeutyczne wartości literatury dziecięcej (biblioterapia)
   • stymulacja umiejętności językowych dziecka
  • Przegląd literatury dziecięcej – wybrane zagadnienia
   • omówienie pozycji z literatury w kontekście potrzeb i możliwości percepcyjnych małego dziecka
   • metodyka zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem opowiadań, baśni, bajek i wierszy
   • rola ilustracji w przekazywaniu treści utworów literackich
 7. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka (zapoznanie się z rolą i zadaniami poszczególnych instytucji wspierających dziecko i rodzinę, zakres działania instytucji i organizacji pomocy społecznej)
  • Dziecko w relacjach społecznych – budowanie więzi (dziecko – opiekun, dziecko – rówieśnicy)
  • Rodzina jako grupa wsparcia społecznego – funkcje, style wychowania, struktura, typy, model i ich wpływ na funkcjonowanie społeczne dziecka
  • Instytucje wspierające dziecko i rodzinę – ich rola, zadania, cele i zakres działania
   • Ośrodek Pomocy Społecznej
   • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
   • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (państwowe i prywatne)
   • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, organizacje kościelne)
   • Kurator sądowy
   • Dom Samotnej Matki
   • Ośrodki Wsparcia, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy

Moduł 3: kompetencje opiekuna dziecka – 20 godzin dydaktycznych

 1. Odpowiedzialność prawna opiekuna (zapoznanie się z przepisami prawa)
  • Prawo i jego źródła – podstawowe zagadnienia, konteksty definicyjne
   • funkcje prawa
   • hierarchia aktów prawnych (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa lokalnego)
   • publikacja aktów prawnych
   • zakres obowiązywania prawa
   • gałęzie prawa
  • Prawa człowieka, obywateli Unii Europejskiej, prawa dziecka i rodziny
  • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce
  • Ubezpieczenia zdrowotne
   • Podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
   • Rodzaje usług medycznych finansowanych ze środków publicznych
   • Rodzaje usług medycznych, które nie są opłacane ze środków publicznych
  • Narodowy Fundusz Zdrowia – organizacja, zakres działania, zadania dyrektora oddziału wojewódzkiego, zawieranie umów ze świadczeniodawcami, usługi świadczone za częściową lub całkowitą odpłatnością, prawa pacjenta
  • Ubezpieczenia społeczne – fundusze emerytalne
  • Przepisy prawne dotyczące działalności zawodowej – spółka, założenie firmy prywatnej przez osobę fizyczną
 2. Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
  • Medycyna ratunkowa – istota, konteksty definicyjne
  • Łańcuch ratunkowy , czyli kolejność działań podejmowanych w razie wypadku
  • Wzywanie pomocy – przekazywanie istotnych informacji
  • Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (oparzenie, zadławienie, zakrztuszenie, urazy i zranienia)
  • Resuscytacja
  • Sztuczne oddychanie i masaż pośredni serca – technika łączenia
  • Przedmioty pomocnicze w udzielaniu pierwszej pomocy
  • Zapobieganie wypadkom – zasady bezpieczeństwa i wyposażenie apteczki w żłobku
 3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Ochrona pracy – zapoznanie się z przepisami
   • Bezpieczeństwo i higieny pracy
   • Uregulowania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
   • Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziadzinie bhp
   • Podstawowe prawa i obowiązki pracownika
   • Zagrożenia występujące na stanowisku pracy i środki ochrony przed zagrożeniami
   • Organy nadzoru nad warunkami pracy
   • Ochrona przeciwpożarowa
  • Ergonomiczna organizacja miejsca pracy

Praktyki zawodowe – 30 godzin

 • Warunki przystąpienia do praktyk:
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Każdy uczestnik przed podjęciem praktyki przejdzie badania sanitarno-epidemiologiczne na obecność pałeczek Salmonella i Shigella przeprowadzone przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
 • Warunki realizacji praktyk:
  • Praktyka zawodowa będzie realizowana na podstawie opracowanego przez organizatora regulaminu praktyki zawodowej. W trakcie praktyk będzie prowadzony dziennik praktyk, który po ich zakończeniu zostanie zaopiniowany przez opiekuna praktyk.
 • Wymiar godzinowy praktyk:
  • 30 godzin (5 dni roboczych po 6 godzin dziennie)
 • Miejsce odbywania praktyk:
  • Żłobek Montessori, 90-251 Łódź, ul. Jaracza 68
 • Program praktyk
  • Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją – 3 godziny
  • Poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku – 3 godziny
  • Obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych – 18 godzin
  • Obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów – 6 godzin